Proposition från Näringsdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Publicerad

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.

Ladda ner:

En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering föreslås. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om vad som krävs av organ för bedömning av överensstämmelse som enligt EU-förordningen ska granska kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster, dels om certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska stämplar. Vidare innehåller lagen bestämmelser om tillsyn, överklagande och avgifter. Lagen om kvalificerade elektroniska signaturer ska upphävas. Detta föranleder följdändringar i ett antal lagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)