Proposition från Socialdepartementet

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler Prop. 2016/17:88

Publicerad

I denna proposition ges förslag till ändringar i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler för att genomföra detta direktiv i svensk rätt.

Ladda ner:

2015 antog Europeiska kommissionen direktiv vad gäller förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer för importerade vävnader och celler. För att genomföra detta direktiv i svensk rätt ges i denna proposition förslag till ändringar i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

De föreslagna ändringarna innebär bland annat att begreppet vävnadsinrättningar ändras så att en vävnadsinrättning kan vara en inrättning som enbart importerar utan att därutöver kontrollera, bearbeta, konservera, förvara eller distribuera vävnader och celler.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler

    I denna promemoria ges förslag till ändringar i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler och förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler för att genomföra detta direktiv i svensk rätt. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 29 april 2017.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)