Proposition från Finansdepartementet

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Prop. 2017/18:3

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av försäkringsrörelselagen. Enligt lagen
om införande av försäkringsrörelselagen fick emellertid befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen
eller träda i likvidation.

Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts till
utgången av 2017 . I propositionen föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs ytterligare till utgången av juni 2019, i avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)