Proposition från Näringsdepartementet

Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen Prop. 2017/18:43

Publicerad

I konkurrensskadelagen, som genomför ett EU-direktiv, finns bestämmelser om skriftligt bevis som kompletterar rättegångsbalken. Dessa bestämmelser anger att vissa typer av handlingar inte behöver företes eller tillhandahållas som bevis i en rättegång om skadestånd på konkurrensrättslig grund. Huruvida en viss handling är av sådan typ kan prövas av domstol. Vid den prövningen får domstolen, enligt direktivet, inte ge andra parter eller tredje parter tillgång till handlingen. I propositionen föreslås att sekretess ska gälla hos domstol för uppgift i en handling som domstolen fått för en sådan prövning. Sekretess ska gälla om inte domstolen finner att uppgiften i handlingen ska företes eller tillhandahållas. Samtidigt föreslås att en parts rätt att ta del av en sådan handling begränsas.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen

    I lagrådsremissen föreslås att sekretess ska gälla hos domstol för uppgift i en handling som domstolen enligt 5 kap. 6 § konkurrensskadelagen fått för prövning av om handlingen ska företes eller tillhandahållas. Sekretess ska gälla om inte domstolen finner att uppgiften i handlingen ska företes eller tillhandahållas. Samtidigt föreslås att en parts rätt att ta del av en sådan handling begränsas.

Proposition (1 st)

  • Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen

    I konkurrensskadelagen, som genomför ett EU-direktiv, finns bestämmelser om skriftligt bevis som kompletterar rättegångsbalken. Dessa bestämmelser anger att vissa typer av handlingar inte behöver företes eller tillhandahållas som bevis i en rättegång om skadestånd på konkurrensrättslig grund. Huruvida en viss handling är av sådan typ kan prövas av domstol. Vid den prövningen får domstolen, enligt direktivet, inte ge andra parter eller tredje parter tillgång till handlingen. I propositionen föreslås att sekretess ska gälla hos domstol för uppgift i en handling som domstolen fått för en sådan prövning. Sekretess ska gälla om inte domstolen finner att uppgiften i handlingen ska företes eller tillhandahållas. Samtidigt föreslås att en parts rätt att ta del av en sådan handling begränsas.