Proposition från Finansdepartementet

En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning Prop. 2017/18:149

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag om en ny lag om kommunal bokföring
och redovisning. Ett stabilt ramverk för den kommunala sektorn är en
viktig förutsättning för att hantera kommunernas och landstingens
framtida utmaningar. En viktig komponent i ett sådant stabilt ramverk är
den ekonomiska styrningen. En rättvisande och transparent redovisning
som möjliggör jämförelser utgör en viktig grund för en god ekonomisk
styrning inom den kommunala sektorn.

Den nya lagen innehåller förslag som innebär att kommunernas och
landstingens årsredovisning får fler delar. Bestämmelser om vissa grundläggande redovisningsprinciper, exempelvis principen om rättvisande bild, lagfästs för att ge tydligare vägledning till såväl normgivande organ som kommuner och landsting.

Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda
i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)