Proposition från Kulturdepartementet

Journalistik i hela landet Prop. 2017/18:154

Publicerad

Regeringen föreslår att två nya former av mediestöd införs. Det ena stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Dessutom föreslår regeringen att det nuvarande presstödet höjs och förlängs.

Ladda ner:

De nya stöden har som övergripande syfte att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

Höjt och förlängt presstöd

I propositionen föreslår regeringen en höjning av driftsstödet med 10 procent för hög- och medelfrekventa tidningar och en höjning av distributionsstödet med 50 procent. Regeringen föreslår också en förlängning av presstödsförordningens giltighetstid. De nya mediestöden är en del av en utveckling mot ett mer teknikneutralt stödsystem. Förändringarna behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan de kan träda i kraft.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Medieutredningen

    Regeringen har beslutat att förlänga Medieutredningens utredningstid. Beslutet innebär att uppdraget i stället ska redovisas senast den 31 oktober 2016.

  • En mediepolitik för framtiden

    En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör.

Departementsserien

Promemoria

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Journalistik i hela landet

    Regeringen föreslår att två nya former av mediestöd införs. Det ena stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Dessutom föreslår regeringen att det nuvarande presstödet höjs och förlängs.