Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar SOU 2015:94

Publicerad

Medieutredningen redovisar i delbetänkandet sin analys av det svenska medielandskapet utifrån ett medborgarperspektiv.

Ladda ner:

Delbetänkandet innehåller följande avsnitt:

Utredarens förord
Sammanfattning
Kapitel 1 Utgångspunkter för utredningens analys
Kapitel 2 Mediepolitikens roll
Kapitel 3 Medborgarnas medieanvändning
Kapitel 4 Medieborgarna
Kapitel 5 Mediernas förändrade innehåll
Kapitel 6 Mediepolitikens verktygslåda
Kapitel 7 Möjliga scenarier för framtiden
Utredarens efterord

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Medieutredningen

    Regeringen har beslutat att förlänga Medieutredningens utredningstid. Beslutet innebär att uppdraget i stället ska redovisas senast den 31 oktober 2016.

  • En mediepolitik för framtiden

    En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör.

Departementsserien

Promemoria

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Journalistik i hela landet

    Regeringen föreslår att två nya former av mediestöd införs. Det ena stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Dessutom föreslår regeringen att det nuvarande presstödet höjs och förlängs.