Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

En mediepolitik för framtiden Dir. 2015:26

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör.

Ladda ner:

Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus för utredaren. Med utgångspunkt i analysen ska utredaren lämna förslag till utformning av nya mediepolitiska verktyg. Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.

En analys av behovet av insatser ska redovisas senast den 31 oktober 2015. Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Medieutredningen

    Regeringen har beslutat att förlänga Medieutredningens utredningstid. Beslutet innebär att uppdraget i stället ska redovisas senast den 31 oktober 2016.

  • En mediepolitik för framtiden

    En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör.

Departementsserien

Promemoria

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Journalistik i hela landet

    Regeringen föreslår att två nya former av mediestöd införs. Det ena stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Dessutom föreslår regeringen att det nuvarande presstödet höjs och förlängs.