Proposition från Socialdepartementet

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Prop. 2017/18:215

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i lagen om utredningar avseende vissa dödsfall. Ändringarna eftersträvar att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Meningen med utredningsverksamheten är att regeringen ska få underlag till beslut om åtgärder. Målet för dessa åtgärder är att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts bland annat för våld av exempelvis en närstående.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att utredningsverksamheten utökas till att omfatta fler fall än där barn eller vuxna avlidit. Exempelvis ska fall där barn utsatts för bland annat grov misshandel utredas om brottet begåtts av till exempel en närstående.

Försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp

 När det gäller vuxna ska fall där brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp utredas om brottet har begåtts av till exempel en närstående. Regeringen föreslår att lagen i fortsättningen kallas för lagen om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Experter ställs till förfogande

Regeringen föreslår att Statliga förvaltningsmyndigheter under vissa förutsättningar ska vara skyldiga att ställa experter till utredningsmyndighetens förfogande. Regeringen föreslår också att statliga förvaltningsmyndigheter bör genomföra tillsyn eller intern tillsyn av verksamhet som berörs av en utredning. Uppgifter om gärningspersonen ska kunna hämtas in i utredningar även när det gäller vuxna. Familjerådgivningen ska enligt lagen omfattas av uppgiftsskyldigheten.

Tystnadsplikt och sekretess

Regeringen föreslår att en ny bestämmelse om tystnadsplikt införs i lagen. Regeringen föreslår att regleringen av verksamheten i offentlighets- och sekretesslagen ändras så att sekretessen, med oförändrat skaderekvisit, följer uppgiften.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall som syftar till att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Syftet med utredningsverksamheten är att regeringen ska få underlag för att fatta beslut om åtgärder som har som mål att förebygga att barn far illa eller att en vuxen person utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller tidigare närstående.

Proposition (1 st)

  • Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

    Regeringen föreslår ändringar i lagen om utredningar avseende vissa dödsfall. Ändringarna eftersträvar att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Meningen med utredningsverksamheten är att regeringen ska få underlag till beslut om åtgärder. Målet för dessa åtgärder är att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts bland annat för våld av exempelvis en närstående.