Proposition från Justitiedepartementet

Ny kamerabevakningslag Prop. 2017/18:231

Publicerad

Regeringen föreslår att kameraövervakningslagen upphävs och att en ny lag om kamerabevakning införs.

Ladda ner:

Genom den nya lagen förbättras möjligheterna att använda kamerabevakning samtidigt som integritetsskyddet förstärks. Regleringen anpassas också till de nya EU-reglerna om dataskydd. Förslaget innebär bl.a. följande:

 • Den nya lagen kommer bara att vara tillämplig när kameror används på ett sätt som innebär personbevakning.
 • Kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
 • Det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser, i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syften.
 • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd vid risk för allvarlig brottslighet.
 • Möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning bl.a. på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården förbättras.
 • En upplysning införs om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet.
 • En och samma myndighet ska pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen.

Vidare föreslås vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Pressmeddelande: Den nya kamerabevakningslagen ökar möjligheterna till kamerabevakning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En ny kamerabevakningslag

  I betänkandet föreslås att kameraövervakningslagen ska ersättas av en ny lag, som ska heta kamerabevakningslagen. Lagen ska träda i kraft den 25 maj 2018.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ny kamerabevakningslag

  Regeringen föreslår att kameraövervakningslagen upphävs och att en ny lag om kamerabevakning införs. Genom den nya lagen förbättras möjligheterna att använda kamerabevakning samtidigt som integritetsskyddet förstärks. Regleringen anpassas också till de nya EU-reglerna om dataskydd.

Proposition (1 st)

 • Ny kamerabevakningslag

  Regeringen föreslår att kameraövervakningslagen upphävs och att en ny lag om kamerabevakning införs.

EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.