Proposition från Justitiedepartementet

Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform Prop. 2018/19:65

Publicerad

Regeringen föreslår en ny kustbevakningsdatalag samt ändringar av vissa andra lagar som reglerar personuppgiftsbehandling i verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet.

Ladda ner:

EU:s dataskyddsförordning började tillämpas den 25 maj 2018. Förordningen kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. EU:s nya dataskyddsdirektiv har genomförts i huvudsak genom brottsdatalagen som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Brottsdatalagen är generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men om det finns bestämmelser i andra författningar som avviker gäller de före den lagen.

I propositionen finns förslag till en ny kustbevakningsdatalag som kompletterar dataskyddsförordningen samt förslag till anpassningar till EU:s dataskyddsreform genom bland annat ändringar i vapenlagen och lagen om belastningsregister. Utöver en anpassning till dataskyddsreformen innebär förslagen även en förenklad reglering av den behandling av personuppgifter som sker vid uppbörd av böter, till exempel när en person frivilligt betalar utdömda böter.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)