Remiss av Ds 2017:58 EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet Diarienummer: Ju2017/09003/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet, Ds 2017:58.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 25 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.