Proposition från Finansdepartementet

Nya skatteregler för företagssektorn Prop. 2017/18:245

Publicerad

Ladda ner:

Propositionens innehåller bland annat förslag som innebär:

  1. Att bolagsskattesatsen sänks till 20,6 procent i två steg fram till 2021.
  2. En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektornen enligt en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent samt en alternativ förenklingsregel där beloppsgränsen sätts till fem miljoner kronor.
  3. Att det införs ett så kallat primäravdrag för hyreshus i syfte att upprätthålla den höga takten på byggandet av hyreshus.
  4. Ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler).
  5. Att reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra.
  6. Att skatteregler om finansiella leasingavtal införs.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)