Proposition från Finansdepartementet

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet Prop. 2018/19:92

Publicerad

I denna proposition föreslås att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet och det därmed sammanhängande förfarandet med godkännande av gåvomottagare återinförs.

Ladda ner:

Förslaget föranleder en ny lag om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva samt ändringar i inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.

Vidare föreslås ett slopande av regleringen av när en särskild
skattedeklaration för skatt enligt den numera upphävda lagen om skatt på vinstsparande m.m. ska lämnas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)