Proposition från Socialdepartementet

Personlig assistans för hjälp med andning Prop. 2018/19:145

Publicerad

Regeringen föreslår i propositionen att andning ska vara ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ladda ner:

Hjälp med sondmatning ingår i måltider

Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen ingår hjälp med sondmatning i det grundläggande behovet måltider. Därför saknas det skäl att föra in sondmatning som ett separat grundläggande behov i lagtexten.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019. Äldre bestämmelser föreslås gälla för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behov av hjälp med andning och sondmatning

    I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Personlig assistans för hjälp med andning

    Regeringen föreslår i propositionen att andning ska vara ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.