Proposition från Finansdepartementet

Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom Prop. 2019/20:152

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen förs in ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i lagen.

Ladda ner:

Sådana föreskrifter ska få meddelas om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär en påtaglig risk för att lokalerna för hälso- och sjukvård inte räcker till, och om det behövs för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas. Föreskrifterna ska bl.a. få avse undantag från plan- och bygglagens bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov och kraven på att hänsyn ska tas till vissa allmänna intressen. Vidare ska det vara möjligt att göra undantag från planoch bygglagens krav på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader och vissa bestämmelser om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Föreskrifterna om undantag ska vara proportionella i förhållande till de intressen som de undantagna bestämmelserna avser att skydda och främja. Undantagen får endast gälla under en begränsad tid.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. Föreskrifter som
meddelas med stöd av bemyndigandet ska få avse tid fr.o.m. den 15 mars 2020.

Uppdatering

Den 29 oktober 2020 beslutade regeringen att förlänga undantaget. Efter förlängningen gäller att en tillfällig vårdbyggnad ska ha påbörjats senast den 1 juli 2021 och platsen där åtgärden har vidtagits ska ha återställts senast vid utgången av 2021 för att undantagen ska gälla (jämför 6 § första stycket punkterna 4 och 5 i förordningen).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)