Proposition från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingar i allmän domstol Prop. 2020/21:214

Publicerad

De process­rätts­liga reglerna bör vara utformade på ett sätt som skapar utrym­me för flexibi­litet och ger förut­sätt­ningar för att anpassa hand­lägg­ningen av mål i dom­stol till vad som är lämp­ligast i varje enskilt fall.

Ladda ner:

Det finns flera för­delar med att kunna avgöra mål på hand­lingarna. En skriftlig hand­lägg­ning kan ofta vara ett process­ekono­miskt fördel­aktigt alter­nativ. Att kunna avgöra mål på hand­ling­arna innebär också en fördel för parterna genom att hand­lägg­nings­tider kan kortas. Det leder även till ökad flexibi­litet för dom­stolen vilket kan frigöra för­hand­lings­tid till de mer kom­plexa målen.

I syfte att brottmål i tings­rätt och tviste­mål i hovrätt ska kunna hand­läggas på ett så ända­måls­enligt och effektivt sätt som möjligt, föreslår regeringen att fler av dessa mål ska kunna avgöras på hand­lingarna.

Lag­änd­ringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Genväg