Proposition från Försvarsdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Prop. 2020/21:224

Publicerad

Regeringen föreslår två nya lagar om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten respektive Försvarets radioanstalt.

Ladda ner:

Genom de nya lagarna skyddas fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter samtidigt som det säkerställs att Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt kan behandla och utbyta personuppgifter med andra aktörer på ett ändamålsenligt sätt.

I propositionen föreslås även följdändringar i vissa lagar.

Vidare föreslås ändringar i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som bland annat rör Försvarets radioanstalts internationella samarbete.

De nya lagarna och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)