Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt SOU 2018:63

Publicerad

Utredningen har haft till uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen för att säkerställa att den är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att den särskilda reglering som nu gäller för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter upphävs och att nya lagar och förordningar införs. En ny reglering medför att Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt kan bedriva sina verksamheter effektivt och rättssäkert, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten värnas.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)