Proposition från Utbildningsdepartementet

Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola Prop. 2021/22:111

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag om mer undervisningstid för elever som behöver det. Förslagen syftar till att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Ladda ner:

Sammanfattning av förslagen:

Regeringen föreslår att elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas
extra studietid. Under studietiden kan elever få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet ska vara frivilligt.

Regeringen föreslår även att den skollagsreglerade lovskolan utökas med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

I propositionen lämnas förslag till de ändringar i skollagen (2010:800)
som behövs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan

  En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. Utredaren ska även föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Kampen om tiden – mer tid till lärande

  Utredningen om mer tid till undervisning redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag som syftar till att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet genom åtgärder som innebär att elever får mer tid till undervisning.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

  Lagrådsremissen innehåller förslag om mer undervisningstid för elever som behöver det. Förslagen syftar till att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Proposition (1 st)

 • Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

  I denna proposition lämnar regeringen förslag om mer undervisningstid för elever som behöver det. Förslagen syftar till att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.