Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU Prop. 2021/22:172

Publicerad

EU har antagit en förord­ning om inrät­tande av ett system som ska göra det möjligt för med­lems­staterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlems­stater som har upp­gifter i sina kriminal­register om en tredje­lands­med­borgare (Ecris-TCN).

Ladda ner:

I syfte att för­bättra med­lems­staternas informa­tions­utbyte om brott­måls­domar föreslår regeringen en ny lag med kom­plet­terande bestäm­melser till förord­ningen om Ecris-TCN och de lag­änd­ringar som behövs för att anpassa svensk rätt till förord­ningen. Dess­utom föreslår regeringen en lag­ändring som krävs för att genom­föra EU:s direktiv om ändring av det ram­beslut som reglerar med­lems­staternas utbyte av uppgifter ur kriminal­register.

Regeringen föreslår även en komplet­terande bestäm­melse om villkor som andra länder ställer upp vid infor­mations­utbyte om brott.

Den nya lagen och lag­änd­ringarna som gäller anpass­ningar till förord­ningen om Ecris-TCN före­slås träda i kraft den dag regeringen bestäm­mer. Övriga lag­änd­ringar föreslås träda i kraft den 28 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

EU-förordning (2 st)

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen (Ju 2020:03)

  Förlängd tid för uppdraget.

 • Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

  En särskild utredare ska undersöka vilka ändringar som behöver göras i svensk rätt med anledning av att EU har antagit en förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) och ett direktiv om ändring av det rambeslut som reglerar medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregister genom ett särskilt informationssystem (Ecris).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

  Sverige har sedan länge ett utbyte av informa­tion om brott­måls­domar med andra länder. I syfte att förbättra utbytet av upp­gifter om brott­måls­domar mellan EU:s med­lems­stater fattades 2009 ett ram­beslut och ett råds­beslut om det s.k. Ecris-systemet, vilket är ett decentra­liserat system som base­ras på med­lems­staternas natio­nella kriminal­register. Sverige anslöt sig till Ecris-systemet 2013.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

  EU har antagit en förordning om inrättande av ett system som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN).

Proposition (1 st)

 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

  EU har antagit en förord­ning om inrät­tande av ett system som ska göra det möjligt för med­lems­staterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlems­stater som har upp­gifter i sina kriminal­register om en tredje­lands­med­borgare (Ecris-TCN).

Svensk författningssamling (9 st)

Laddar...