Proposition från Justitiedepartementet

Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter Prop. 2021/22:183

Publicerad

Det är mycket vanligt att oregist­rerade och ano­nyma kontantkort till mobil­telefoner används i samband med brottslig verk­samhet. Det gör att brotts­bekäm­pande myndig­heter går miste om viktig och ibland avgörande information.

Ladda ner:

I syfte att under­lätta för brotts­bekäm­pande myndig­heter och försvåra för krimi­nella föreslår regeringen en registre­rings­skyldig­het för vissa för­betalda tjänster som kan nås via till exempel kontant­kort. Den som till­handa­håller en för­betald tjänst ska regist­rera upp­gifter om abon­nenten och kon­trollera abon­nentens identitet innan tjänsten börjar användas. Om en för­betald tjänst används av någon annan än den regist­rerade abon­nenten ska tjänsten som huvud­regel avbrytas.

Dessutom föreslår regeringen ändrade regler om utläm­nande av uppgifter om elek­tronisk kommu­nikation till brotts­bekäm­pande myndig­heter. För­slagen inne­bär ett tydli­gare krav på format, ett utvidgat skynd­sam­hets­krav och en utvidgad reglering om ersätt­ning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Registrering av kontantkort, m.m.

    Utredningsuppdraget avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

    Det är mycket vanligt att oregist­rerade och anonyma kontant­kort till mobil­telefoner används i samband med brotts­lig verksamhet. Det gör att brotts­bekäm­pande myndig­heter går miste om viktig och ibland avgö­rande information. I syfte att underlätta för brotts­bekäm­pande myndig­heter och försvåra för krimi­nella föreslår regeringen en regist­rerings­skyldighet för vissa förbetalda tjänster som kan nås via till exem­pel kontant­kort.

Proposition (1 st)