Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Publicerad

Det är mycket vanligt att oregist­rerade och anonyma kontant­kort till mobil­telefoner används i samband med brotts­lig verksamhet. Det gör att brotts­bekäm­pande myndig­heter går miste om viktig och ibland avgö­rande information. I syfte att underlätta för brotts­bekäm­pande myndig­heter och försvåra för krimi­nella föreslår regeringen en regist­rerings­skyldighet för vissa förbetalda tjänster som kan nås via till exem­pel kontant­kort.

Ladda ner:

Den som tillhanda­håller en för­betald tjänst ska regist­rera uppgifter om abon­nenten och kontrollera abon­nentens identitet innan tjänsten börjar användas. Om en förbetald tjänst används av någon annan än den regist­rerade abon­nenten ska tjänsten som huvud­regel avbrytas.

Dessutom föreslår rege­ringen ändrade regler om utläm­nande av upp­gifter om elektro­nisk kommu­nika­tion till brotts­bekäm­pande myndig­heter. Förslagen innebär ett tydli­gare krav på format, ett utvidgat skynd­sam­hets­krav och en utvidgad reglering om ersättning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Registrering av kontantkort, m.m.

    Utredningsuppdraget avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

    Det är mycket vanligt att oregist­rerade och anonyma kontant­kort till mobil­telefoner används i samband med brotts­lig verksamhet. Det gör att brotts­bekäm­pande myndig­heter går miste om viktig och ibland avgö­rande information. I syfte att underlätta för brotts­bekäm­pande myndig­heter och försvåra för krimi­nella föreslår regeringen en regist­rerings­skyldighet för vissa förbetalda tjänster som kan nås via till exem­pel kontant­kort.

Proposition (1 st)