Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Registrering av kontantkort, m.m. Ds 2020:12

Publicerad

Utredningsuppdraget avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

Ladda ner:

Uppdraget består av två separata delar. Den första gäller frågan om det bör införas en registrerings­skyldighet som omfattar kontant­kort till mobil­telefoner. Enligt uppdrags­beskriv­ningen ska vi ta ställning till om det bör införas en skyldig­het att registrera uppgifter om abonnemang för kontantkort i syfte att säker­ställa att upp­gifterna finns till­gängliga för brotts­bekämpande ändamål. I upp­draget ingår att lämna förslag till regler om en sådan skyldighet, även om vi skulle komma till slut­satsen att någon reglering inte bör införas.

Utredningens andra del avser vissa verk­ställig­hets­frågor kopplade till de brotts­bekämpande myndig­heternas inhämt­ning av upp­gifter på området för elektro­nisk kommu­nikation. En av dessa frågor handlar om att förtyd­liga reglerna om leveran­törers skyldighet att medverka och verk­samhets­anpassa för att möjlig­göra att uppgifter som lämnas ut till de brotts­bekämpande myndig­heterna enkelt kan tas om hand. I denna del ingår att överväga om regler bör införas som möjlig­gör att de utläm­nade upp­gifterna följer en gemen­sam standard. De övriga verk­ställig­hets­frågorna avser tydligare krav på skynd­samhet vid utläm­nandena samt rätten till ersätt­ning för kost­nader som uppstår vid utlämnan­den.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Registrering av kontantkort, m.m.

    Utredningsuppdraget avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition