Skrivelse från Statsrådsberedningen

Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 Skr. 2008/09:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Strategin för tillväxt och sysselsättning, den så kallade Lissabonstrategin, är EU:s gemensamma ramverk för att främja en långsiktig utveckling med hållbar tillväxt och full sysselsättning. I strategin ingår att medlemsstaterna ska ta fram nationella handlingsprogram för hur de på nationell nivå genomför strategin. Denna skrivelse är Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 och presenterar regeringens politik som ska lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling, skapa utrymme för ökad välfärd samt möta kommande utmaningar.