Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut Skr. 2013/14:253

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Att överklaga till förvaltningsrätten - handläggningstider och information till enskilda (RiR 2014:6).

Riksrevisionen har i rapporten granskat sex förvaltningsrätters hantering av överklagade beslut om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd.

Riksrevisionen anser att förvaltningsrätterna behöver ha ett tydligare medborgarperspektiv i sin verksamhet genom att utveckla informationen till klagande och minska handläggningstiderna. Domstolsverket rekommenderas att förbättra sitt stöd till förvaltningsrätterna i att utveckla information och effektivare arbetsprocesser. Regeringen kommer att ha en fortsatt dialog med Domstolsverket om hur verket kan stödja domstolarna.

Riksrevisionen anser vidare att regeringen tydligare kan styra mot ökad effektivitet och ger regeringen rekommendationen att se över nuvarande verksamhetsmål för förvaltningsrätterna i regleringsbrevet. Regeringen konstaterar att en alltför detaljerad styrning från regeringens sida kan komma i konflikt med domstolarnas självständiga ställning. Dessutom är det inte en effektiv styrmetod. Regeringen instämmer dock med Riksrevisionen i att andra verksamhetsmål än det nuvarande kan övervägas.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.