En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020 Skr. 2015/16:80

Publicerad

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar och bidra till utvecklingen av både individer och verksamhet.

Ladda ner:

Regeringen höjer ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken genom att denna arbetsmiljöstrategi tar avstamp i konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden:

  • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor
  • Ett hållbart arbetsliv
  • Psykosocial arbetsmiljö

Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbetsmarknadens parter. Under vintern 2015 inleddes därför i samråd med arbetsmarknadens parter ett arbete med att ta fram regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. För att upprätthålla och fördjupa trepartsarbetet avser regeringen att skapa ett dialogforum för att löpande diskutera redan pågående, planerade och framtida åtgärder inom området med arbetsmarknadens parter.

Regeringens strategi för arbetsmiljöpolitiken pekar ut en riktning för
arbetet under de närmaste fem åren. Inom ramen för strategin kommer
det att i dialog med arbetsmarknadens parter arbetas vidare med de
arbetsmiljöfrågor som är relevanta.