Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10

Publicerad

Regeringen överlämnade den 21 november skrivelsen ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen inriktningen av jämställdhetspolitiken med en organisation för genomförande, ett system för uppföljning, en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt en ny delmålsstruktur.

Ladda ner:

En ny myndighet

För att bidra till en strategisk, sammanhållen och långsiktig styrning samt ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken avser regeringen att under 2018 inrätta en ny jämställdhetsmyndighet. Myndigheten bör enligt regeringen ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Regeringen avser även att inom ramen för myndigheten permanenta och samordna flera uppdrag på jämställdhetspolitikens område.

Tioårig, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Skrivelsen omfattar vidare en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin innefattar arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande.

Strategin inbegriper mål och insatsområden, en struktur för stöd och uppföljning och ett åtgärdsprogram med insatser för perioden 2017–2020. För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kommer regeringen särskilt att fokusera på förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i förverkligandet av ett jämställt samhälle. Strategin är tioårig och börjar gälla den 1 januari 2017.

Två nya jämställdhetspolitiska delmål

Regeringen avser också att införa två nya jämställdhetspolitiska delmål: jämställd utbildning respektive jämställd hälsa, för att ge dessa områden ett större utrymme i jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet om att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv kvarstår, liksom delmålen om en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Stärkt styrning för att nå de jämställdhetspolitiska målen

Utifrån de jämställdhetspolitiska målen avser regeringen att under mandatperioden analysera i vilka myndigheters instruktioner det finns ett behov av att stärka kraven på och styrningen av jämställdhetsintegrering. Målet är att myndigheternas verksamhet effektivt ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås.

Åtgärder med inriktning mot män och pojkar

Regeringen avser att genomföra åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...