Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning Skr. 2017/18:76

Publicerad

Riksrevisionen har granskat effekter av Arbetsförmedlingens insats förberedande och orienterande utbildning.

Ladda ner:

Granskningen visar att

  • deltagare i förberedande och orienterande utbildning får lägre arbetsinkomster jämfört med andra arbetslösa och att det finns stora skillnader i effekt mellan olika inriktningar,
  • effekten av att delta i förberedande och orienterande utbildning är bättre för utomeuropeiskt födda och dem som högst har en förgymnasial utbildning,
  • arbetssökande deltar i olika kedjor av insatser och att en ökad kunskap om effekten av olika kombinationer av insatser kan bidra till att förbättra effekterna av insatserna och därmed också effektiviteten.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att använda förberedande och orienterande utbildning mer restriktivt och att skapa bättre förutsättningar för att utvärdera olika inriktningar.

Riksrevisionen rekommenderar vidare att Arbetsförmedlingen ska bidra till att öka kunskapen om effekter av olika kedjor av insatser samt att på ett tydligare och mer transparent sätt i återrapporteringar redovisa kostnader för förberedande och orienterande utbildning.

Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till det utvecklingsarbete med avseende på effekter av förberedande och orienterande utbildning som pågår inom Arbetsförmedlingen. Det är angeläget att Arbetsförmedlingen beaktar och i möjligaste mån tar till vara den effektiviseringspotential som Riksrevisionen har identifierat.

Regeringen kommer att noga följa Arbetsförmedlingens fortsatta arbete.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition