Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning Skr. 2017/18:79

Publicerad

Regeringen anser att Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med att tillhandahålla arbetsmarknadsutbildning på ett träffsäkert och effektivt sätt.

Ladda ner:

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om Arbetsförmedlingens program Arbetsmarknadsutbildning ger likvärdiga effekter i hela landet och om den eventuella variationen i effekt av detta program har förändrats över tid.

Resultaten visar att Norra Mälardalens marknadsområde har levererat de högsta effekterna av arbetsmarknadsutbildning under den studerade
tidsperioden 2006–2011. Effekten är mer än dubbelt så hög i Norra Mälardalen jämfört med marknadsområdet Norra Norrland medan skillnaderna i effektstorlek mellan marknadsområden för resterande
marknadsområden är relativt små.

Två år efter påbörjat deltagande i utbildningen har fler deltagande individer en inkomst som överstiger ett prisbasbelopp än jämförbara arbetslösa som inte deltagit i någon arbetsmarknadsutbildning. Den effekten av arbetsmarknadsutbildning har dock minskat över tid.

Regeringen anser att Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till
Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med att tillhandahålla
arbetsmarknadsutbildning på ett träffsäkert och effektivt sätt.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens rekommendation till Arbetsförmedlingen att myndigheten vid effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program bör inkludera ett regionalt perspektiv för att bidra till att programmen ska ge likvärdiga effekter i olika regioner.

Att kunna svara på frågan varför vissa delar av landet uppnått bättre effekter i form av övergångar till arbete än andra delar ger ett viktigt underlag i arbetet med att utveckla arbetsmarknadsutbildningen och andra program inom arbetsmarknadspolitiken.

Regeringen förväntar sig att Arbetsförmedlingen finner en god balans i avvägningar som gäller hur arbetsmarknadsutbildning upphandlas och kommer att följa Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med frågorna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.

Laddar...