Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandragets tillförlitlighet Skr. 2018/19:20

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Räkenskapssammandraget – är resultat- och balansräkningen tillförlitlig? (RiR 2018:23).

Ladda ner:

Regeringen anser att Riksrevisionens rapport kan utgöra ett värdefullt
underlag i Statistiska centralbyråns (SCB) arbete med att validera källdata för sina statistikprodukter.

En ny lag om kommunal bokföring och redovisning träder i
kraft den 1 januari 2019. Regeringen bedömde i propositionen En
ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning att lagen kommer
leda till en mer välfungerande kommunal bokföring samt en mer
rättvisande redovisning. Dessutom bedrivs ett arbete av SCB i samråd med viktiga användare av myndighetens statistik för att se över uppgiftslämnandet till statistiken. I detta arbete har flera av de frågor som Riksrevisionen uppmärksammat aktualiserats.

Mot denna bakgrund avser regeringen för närvarande inte vidta någon
åtgärd med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Det finns dock skäl att fortsätta följa utvecklingen av räkenskapssammandraget och vid behov vidta ytterligare åtgärder i syfte att säkerställa att uppgifterna där är tillförlitliga och transparenta.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Laddar...