Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning Skr. 2020/21:39

Publicerad

Riksrevisionen har granskat om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (STOM) ger förutsättningar för att deltagarna så snabbt som möjligt ska komma i arbete eller påbörja studier. Granskningens resultat presenteras i rapporten Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande (RiR 2020:13).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Arbetsförmedlingen i flera
delar har utformat valfrihetssystemet för STOM så att det ger deltagarna goda förutsättningar att så snabbt som möjligt antingen få ett arbete eller påbörja studier. Arbetsförmedlingen bör dock underlätta för deltagarna att göra välinformerade val, utveckla ratingsystemet och leverantörsuppföljningen samt säkerställa att det finns förutsättningar för ett systematiskt arbete med att följa upp och utveckla tjänsten. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över möjligheten för Arbetsförmedlingen att använda Skatteverkets månadsvisa inkomstuppgifter på individnivå vid beräkningen av ratingen och vid utbetalning av resultatersättning till leverantörerna.

Regeringen anser att granskningen är ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingens vidareutveckling av upphandlade matchningstjänster och avser att se över möjligheten för Arbetsförmedlingen att använda Skatteverkets månadsvisa inkomstuppgifter på individnivå inom ramen för reformeringen av Arbetsförmedlingen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.