Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden Skr. 2020/21:108

Publicerad

Denna skrivelse har utarbetats med anledning av Riksrevisionens rapport Rätt insats på rätt plats – polisens arbete i utsatta områden (RiR 2020:20).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om Polis­myndig­hetens arbete i utsatta områden är ända­måls­enligt. Den samlade slutsatsen av granskningen är att arbetet inte är fullt ut ända­måls­enligt. Polis­myndig­hetens metod för att identi­fiera utsatta områden bedöms utgöra ett stöd för lokal­polis­områdena men Riks­revisionen bedömer också att metoden som används har vissa brister.

Riksrevisionen anser att Polis­myndig­heten inte följer upp resurs­fördel­ningen till utsatta områden på ett sätt som gör det möjligt att bedöma om resurser faktiskt går till dessa områden. Riks­revisio­nen har också följt upp ett beslut om att det ska finnas en områdes­polis per 5 000 invånare och konsta­terar att detta inte är genom­fört i en tredjedel av de lokalpolisområden som har utsatta områden. 

Riksrevisionens bedömning är emellertid att de polismän som tjänstgör i utsatta områden har anpassat sitt arbets­sätt och arbetar enligt beprö­vade metoder i den omfattning som är möjlig sett till resurs­situationen. I granskningen görs avslut­ningsvis bedöm­ningen att det råder brist på teknisk utrustning i form av bevak­nings­kameror och kropps­burna kameror i utsatta områden och att det råder osäkerhet kring hur den sekretess som råder mellan social­tjänsten och Polis­myndig­heten ska tolkas.

Riksrevisionens bedöm­ning är att regeringen genom sin styrning av Polis­myndig­heten har ökat förut­sätt­ningarna för att de ska kunna arbeta effektivt i utsatta områden. Riks­revisionen bedömer att regeringen på flera sätt har prioriterat Polis­myndig­hetens arbete i utsatta områden och att det finns och har funnits en tydlig ambition att försöka vända utveck­lingen i dessa områden.

Med anledning av gransk­ningen lämnar Riks­revisionen ett antal rekom­mendationer till Polis­myndig­heten. Polis­myndig­heten har påbörjat ett arbete för att omhänderta dessa. Regeringen anser att Riks­revisionens gransk­ning är ett värde­fullt bidrag i Polis­myndig­hetens pågående arbete i utsatta områden och har beslutat om ett antal åtgärder.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riks­revisionens rapport är slutbehandlad.