Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riks­revi­sionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internet­relaterade sexuella över­grepp mot barn Skr. 2021/22:105

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedöm­ning av de iakt­tagel­ser som Riks­revisionen har gjort och den rekom­menda­tion som riktats till regeringen i Riks­revisionens rapport Internet­rela­terade sexuella över­grepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare (RIR 2021:25).

Ladda ner:

Riksrevisionen anser att det finns flera brister i Polis­myndig­hetens och Åklagar­myndig­hetens arbete mot internet­relaterade sexuella över­grepp mot barn. Riks­revisionen lämnar flera rekom­menda­tioner till de båda myndig­heterna. Vidare rekom­menderar Riks­revisionen regeringen att säkerställa att verk­sam­heten vid barna­husen blir mer enhetlig, håller hög kvalitet och är till­gänglig för alla utsatta barn och unga.

Regeringen välkomnar Riks­revisio­nens gransk­ning och instämmer i huvudsak i de redovisade iakt­tagel­serna. Regeringen har vidtagit åtgär­der i enlighet med rekom­menda­tionen riktad till regeringen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riks­revisionens rapport är slut­behandlad.

Laddar...