Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Barns och ungdomars välfärd SOU 2001:55

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Föreliggande betänkande syftar till att ge en bred bild av barns och ungdomars välfärd, ett slags tillståndsbeskrivning år 2000 av de yngres levnadsnivå. Vi gör också, i de fall där det är möjligt och särskilt påkallat, jämförelser bakåt i tiden, bl.a. för att utröna om de ungas levnadsvillkor förändrats under 1990-talet. Framställningen bygger på data från Levnadsnivåundersökningarna (LNU), speciellt den studie som vi kallar Barn-LNU. Denna studie grundar sig på intervjuer med 1 304 barn och ungdomar i åldern 10-18 år och med en av, eller båda, deras föräldrar. Närmast följer en kort redogörelse över innehållet i de nio följande kapitlen och de frågeställningar som väglett oss i dessa. Därefter sammanfattar vi huvudresultaten och diskuterar ojämlikheter bland barn, sambandet mellan hushållets resurser och barnens samt förändringar i barns välfärd under 1990-talet.