Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Säker information SOU 2005:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande av InfoSäkutredningen Genom beslut den 11 juli 2002 (dir. 2002:103) bemyndigade regeringen chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bedöma behovet av signalskydd i samhällsviktig verksamhet samt att lämna förslag till organisatorisk placering, lokalisering, uppgifter, ledning och samordning av signalskyddstjänsten. Med stöd av regeringens bemyndigande kallade chefen för Försvarsdepartementet f.d. riksdagsledamoten Anders Svärd till särskild utredare (regeringsbeslut 2002:1743/CIV, protokoll Fö 2002:1744/EPS). Utredningen antog namnet InfoSäkutredningen. En delrapport om signalskydd lämnades till regeringen den 28 februari 2003 (SOU 2003:27).