Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Regionala stimulansåtgärder SOU 2005:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har i första hand haft att ta ställning till om ett förhöjt grundavdrag från och med inkomståret 2005 kan ges till fysiska personer bosatta inom stödområde A. Området innefattar vissa kommuner i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland. I andra hand har utredningen haft att bedöma om andra åtgärder kan vidtas i syfte att stimulera den regionala utvecklingen i stödområde A eller andra delar av Sverige där medborgare och företag kan ha höga utgifter till följd av långa transportsavstånd och kallt klimat. Utredningen har funnit att det i och för sig inte finns något hinder mot att regionalt förhöjda grundavdrag införs, men att en sådan åtgärd inte är mest ändamålsenlig för att åstadkomma en effektiv regional stimulans. Enligt utredningens bedömning är det näringslivet, i synnerhet de små och medelstora företagen, som är centrala för att åstadkomma en regional utveckling i stödområde A. Den största regionala stimulanseffekten bedöms därför kunna åstadkommas genom åtgärder direkt riktade till näringsidkare. Utredningen föreslår mot denna bakgrund att en ytterligare utvidgning ska ske av den stödordning som finns på socialavgiftsområdet.