Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Värna språken - förslag till språklag SOU 2008:26

Publicerad Uppdaterad

Språklagsutredningen ger förslag till en språklag. I lagen anges svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Bestämmelserna är utformade med sikte på att lagen ska värna både det svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige.

Ladda ner:

I lagen slås fast att svenska är huvudspråk i Sverige. Det innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna ska enligt lagen ha ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.

Språklagsutredningen föreslår att ställningen för de nationella minoritetsspråken i Sverige lagfästas i språklagen. (De nationella minoritetsspråken i Sverige är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.) Utredningen föreslår också att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja minoritetsspråken.

Enligt förslaget ska det i lagen anges att språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska. Nationella minoritetsspråk får användas när det är lämpligt.

Språket i offentlig verksamhet ska enligt förslaget vara vårdat, enkelt och begripligt. Domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra offentliga organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet ska med andra ord, vara skyldiga att använda klarspråk i sina kontakter med allmänheten.

En särskild bestämmelse föreslås i fråga om utvecklingen av svensk terminologi. Den innebär att myndigheter ska ha ett särskilt ansvar för att svenska termer finns tillgängliga, används och utvecklas inom respektive myndighets fackområde.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Språklagsutredningen (Ku 2007:01)

  Tilläggsdirektivet anger att utredningstiden förlängs till den 29 februari 2008.

 • Språklag

  En särskild utredare ska utarbeta ett förslag till språklag, där svenska språkets status regleras. Utredaren ska även överväga om det i en sådan lag bör införas bestämmelser om de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråkets ställning. Frågan om svenska språket i internationella sammanhang bör även belysas.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Värna språken - förslag till språklag

  Språklagsutredningen ger förslag till en språklag. I lagen anges svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Bestämmelserna är utformade med sikte på att lagen ska värna både det svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Språklag

  I lagrådsremissen föreslås att en språklag införs.

Proposition (1 st)

 • Språk för alla - förslag till språklag

  I propositionen föreslås att en språklag (Lag om nationella minoritetsspråk) införs. I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige. I lagen anges också att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk liksom det svenska teckenspråket.