Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Revisorers skadeståndsansvar SOU 2008:79

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår att revisorer ska ha ett subsidiärt och proportionellt ansvar i förhållande till styrelseledamöter och verkställande direktör (VD).

Förslaget om ett subsidiärt ansvar innebär att revisorerna kommer att löpa lägre risk att bli ålagda skadeståndsskyldighet. Vidare föreslås att revisorns skadeståndsansvar för varje uppdrag ska vara begränsat till ett belopp som motsvarar ca 100 miljoner kr. Denna begränsning ska dock inte gälla skada som revisorn vållat uppsåtligen eller genom brott.

Nuvarande bestämmelser om jäv hindrar småföretagare från att anlita en och samma byrå för sin redovisning och sin revision, vilket innebär högre kostnader. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna om s.k. bokförings,- medelsförvaltnings- och byråjäv som avser små företag avskaffas.

Frågan om när en revisor ska avstå från ett uppdrag föreslås i stället hanteras enligt revisorslagens analysmodell, vilket innebär att revisionsbyråer får ökade möjligheter att utföra s.k. kombiuppdrag i små företag.

Utredningen föreslår också att det från den 1 juli 2010 ska finnas endast en revisorskategori; auktoriserade revisorer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)