Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv SOU 2007:56

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har i uppdrag att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om den lagstadgade revisionen i EU ska genomföras i svensk rätt. Ett syfte med direktivet är att åstadkomma harmoniserade minimiregler om lagstadgad revision inom EU. En medlemsstat med lagregler om revision får emellertid i vissa fall föreskriva strängare regler. Direktivet syftar även till att återupprätta konsumenters och investerares förtroende för europeiska företag samt stärka aktieägares rättigheter, förbättra investeringssäkerheten, förbättrade europeiska företagens konkurrenskraft och garantera den inre marknadens fördelar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)