Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den studiesociala kommittén föreslår bland annat att förlänga den studiemedelsberättigande tiden för studerande inom de längsta utbildningarna. Samtidigt som tiden föreslås begränsas från sex till fyra års heltidsstudier för studerande på kortare utbildningar och för dem som läser fristående kurser utan avsikt att ta examen. Studiemedel för ytterligare två års heltidsstudier lämnas bland annat till studerande som klarat en treårig generell examen. Studerande som läser utbildningar som är minst fem år långa kan få studiemedel för ytterligare ett år, dvs. för sammanlagt sju år.

Kommittén föreslår också att studiemedel i framtiden ska betalas ut i efterskott med ett månadsbelopp.

Studiesociala kommittén har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder utifrån att studiemedelssystemet och de sociala trygghetssystemen ska samverka på ett optimalt sätt. Kommittén har haft i uppdrag att föreslå hur beloppsnivåer och fribelopp ska se ut för att ge de studerande en skälig levnadsnivå och därigenom möjligheter att bedriva framgångsrika studier. I det senare ligger även att utreda och föreslå hur studiemedlen kan användas som ett verktyg för ökad genomströmning i högre utbildning.

Kommittén ska även föreslå ett enklare och mer generellt regelverk för studiemedelssystemet, bland annat för att det ska bli mer överskådligt för de studerande, men även för att ge möjligheter till en enklare studiestödsadministration. I uppdraget ingår som en följd av det senare att även pröva om hela eller delar av studiestödsadministrationen kan överföras till annan regi och om befintliga och nya lån kan skötas av någon annan än CSN.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)