Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 SOU 2010:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur förbudet, som har varit i kraft i drygt tio år, fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Utredningen betonar värdet och nödvändigheten av ett fortsatt och uthålligt socialt arbete för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Utredningen föreslår att det inrättas ett nationellt centrum med uppgift att leda samarbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Utredningen föreslår också att straffmaximum för köp av sexuell tjänst höjs från fängelse sex månader till fängelse ett år. Den praxisgenomgång som utredningen gjort visar att det finns behov av att kunna göra en mera nyanserad bedömning vid allvarligare fall av sexköp än vad som är möjligt inom ramen för den nuvarande straffskalan för brottet. Enligt utredningens bedömning står den nuvarande straffnivån för vissa fall av sexköp inte i proportion till brottets allvar.

Utredningen bedömer att en person som utnyttjas i prostitution kan vara att anse som målsägande vid köp av sexuell tjänst. Frågan om den som utnyttjats ska betraktas som målsägande måste avgöras i varje enskilt fall.

Lagstiftningskedjan