Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att straffmaximum för köp av sexuell tjänst höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen är att skapa ytterligare utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst.

I lagrådsremissen redovisas också utvecklingsinsatser av olika slag som vidtagits för att bl.a. förebygga och bekämpa prostitution.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Lagstiftningskedjan