Proposition från Justitiedepartementet

Skärpt straff för köp av sexuell tjänst Prop. 2010/11:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att straffmaximum för köp av sexuell tjänst ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen är att skapa ytterligare utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst. I propositionen redovisas också utvecklingsinsatser av olika slag som vidtagits för att bl.a. förebygga och bekämpa prostitution.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Lagstiftningskedjan