Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Gotland - användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse SOU 2010:94

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 juni 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att dels se över den statliga regionala förvaltningen, dels föreslå de lagändringar som behövs för att nya landsting ska kunna bildas. Regeringen beslutade den 11 februari 2010 om tilläggsdirektiv till utredningen med uppdrag att pröva om det är möjligt att finna en gränsdragning som uppfyller indelningslagens krav för de landsting som ansökt om att få ändra befintlig landstingsindelning. Den 8 juli 2010 beslutade regeringen att utredningen även ska belysa och klarlägga de rättsliga förutsättningarna för att Gotlands kommun ska ges möjlighet att använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse.

Den 13 december 2010 lämnade utredningen sitt delbetänkande ”Gotland – användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse” ,SOU 2010:94.