Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Sammanläggningar av landsting - övergångsstyre och utjämning SOU 2010:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 juni 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att dels se över den statliga regionala förvaltningen, dels föreslå de lagändringar som behövs för att nya landsting ska kunna bildas. Utredningen redovisar nu den del av uppdraget som avser indelningsdelegerade och mellankommunal kostnadsutjämning vid ändrad landstingsindelning. Den 4 november 2010 lämnade utredningen sitt delbetänkande "Sammanläggningar av landsting - övergångsstyre och utjämning", SOU 2010:77.