Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Förvar SOU 2011:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 februari 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av de regler om förvar som gäller enligt utlänningslagen. Utredningen antog namnet Förvarsutredningen (Ju 2009:3). Förvarsutredningen har utöver uppdraget att göra en översyn av de regler om förvar som gäller enligt utlänningslagen (2005:716) också haft i uppdrag att ta ställning till frågor som rör genomförandet av två EG-direktiv. I delbetänkandet Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60), som överlämnades den 15 juni 2009, har utredningen redovisat den del av uppdraget som rört genomförandet av det så kallade återvändandedirektivet. I detta slutbetänkande Förvar (SOU 2011:17) redovisas återstoden av arbetet. Till betänkandet har fogats ett särskilt yttrande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)