Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Medfinansiering av transportinfrastruktur SOU 2011:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 9 september 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå processer och riktlinjer för medfinansiering av transportinfrastruktur, t.ex. i form av bidrag eller brukaravgifter, i det framtida planeringssystemet för transportsystemet.

Utredningen som har antagit namnet Medfinansieringsutredningen överlämnar härmed slutbetänkandet "Medfinansiering av transportinfrastruktur – ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering", SOU 2011:49.

Den 31 januari 2011 överlämnade utredningen delbetänkandet "Medfinansiering av transportinfrastruktur – utvärdering av förhandlingsresultatet jämte överväganden om brukaravgifter och lånevillkor", SOU 2011:12.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition