Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas. Utredningen har antagit namnet Kommunsektorn och konjunkturen.

Den 15 september 2011 lämnade utredningen sitt betänkande "Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet”, SOU 2011:59.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)