Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Framgångsrik företagshälsovård - möjligheter och metoder SOU 2011:63

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Våren 2009 tillsattes Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård, FHV-delegationen. Delegationens uppgifter var att stärka kunskapsområdet genom att satsa på forskning, få till stånd universitetsutbildningar av de professioner som finns inom företagshälsovården och genomföra en riktad men tidsbegränsad utbildningssatsning för dess anställda. Ett viktigt inslag i den satsningen var att vidareutveckla en kurs med inriktning mot företagshälsovårdskunskap, alltså kärnan i såväl arbetsområdet som kunskapsfältet.

Denna bok består av texter och intervjuer samt av redigerade fristående artiklar där författarna självständigt ansvarar för innehållet. Sist i boken finns en studiehandledning/diskussionsunderlag som vänder sig till såväl studerande på högskolan som till företagshälsovården och till företag/organisationer för eget utvecklingsarbete.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition